OEE - Overall Equipment Effectiveness

OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness lub po polsku Całkowita Efektywność Wyposażenia jest wskaźnikiem określającym efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym. OEE jest wyrażane w procentach, a obliczane jako iloczyn trzech innych wskaźników:

 • Dostępności (ang. Availability),
 • Wykorzystanie (ang. Performance),
 • Jakości (ang. Quality).

Dostępność (ang. Availability)

Jest to stosunek rzeczywistego czasu pracy do całkowitego czasu, w którym zaplanowana była praca maszyny lub grupy maszyn. Inaczej mówiąc jest to całkowity czas produkcyjny pomniejszony o wszelkie niezaplanowane przerwy odniesiony do całkowitego czasu produkcyjnego. Na wartość wskaźnika nie mają natomiast wpływu wszelkie zaplanowane przestoje w tym także przestoje wynikające np. z jednozmianowego trybu pracy.

Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają dostępność na poziomie 90% lub wyższym.

Obliczenia

availability

Przykład

Dane:

 • Wyznaczmy dostępność w całym poprzednim tygodniu.
 • Linia produkcyjna pracowała w trybie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku.
 • Zaplanowano (4h) i zrealizowano (4h) przegląd mechaniczny.
 • Zaplanowano (4h) i zrealizowano (6h) wymianę oleju
 • W ciągu tygodnia wystąpiła 1 awaria, która trwała 8h
 • W ciągu tygodnia linie przezbrajano 5 razy po 1h

Wydajność (ang. Performance)

Jest to stosunek ilości wytworzonych produktów (zarówno dobrych jak i uszkodzonych) do ilości możliwych do wytworzenia produktów w czasie pracy. Czas wytworzenia 1 produktu to tzw. Czas standardowy wyznaczany przez inżynierów na podstawie wiedzy eksperckiej.

Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają wydajność na poziomie 95% lub wyższym.

Obliczenia

Przykład

Dane:

 • Wszystkie z poprzedniego przykładu
 • W tygodniu wytwarzano w produkty: A i B
 • Standardowy czas maszynowy przewidziany na wytworzenie 1 produktu A to 2.5 minuty
 • Standardowy czas maszynowy przewidziany na wytworzenie 1 produktu B to 2 minuty
 • W poniedziałek wyprodukowano: 500 sztuk produktu A
 • We wtorek wyprodukowano: 500 sztuk produktu A
 • W środę poniedziałek wyprodukowano: 600 sztuk produktu B
 • W czwartek wyprodukowano: 600 sztuk produktu B
 • W piątek wyprodukowano: 200 sztuk produktu B

Jakość (ang. Quality)

Jest to stosunek dobrych (pozbawionych wszelkich wad) wytworzonych produktów do wszystkich wytworzonych produktów.

Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają jakość na poziomie 99% lub wyższym.

Obliczenia

Przykład

Dane:

 • Wszystkie z poprzedniego przykładu
 • W przeciągu całego tygodnia wyrzucono 20 sztuk produktu A
 • W przeciągu całego tygodnia wyrzucono 30 sztuk produktu B

Wynik OEE